ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αρχική Σελίδα » Απόψεις » Με καμβα? τα λιμα?νια της Ανδρου - 20-09-2011 19:07:52

Με καμβα? τα λιμα?νια της Ανδρου

Συντάκτης: M.M. (20-09-2011 19:07:52)

Με αυτό τον τίτλο δημοσίευσε η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" στο φύλλο της 19/9, αφιέρωμα στο Αρόδο, σε κείμενο και επιμέλεια της Αρετής Νταραδήμου.

«Νη?σο ο?που ανθει? η λεμονε?α, το γιασεμι? και η ροδια?», αποκαλου?σε ο Ανδρε?ας Εμπειρι?κος τη γενε?τειρα? του, την Ανδρο. Πε?ρα απο? τη ρομαντικη? πλευρα? της ο?μως, η «θαλερα? και αυροφι?λητος» -πα?ντα κατα? το δημιουργο? της «Υψικαμι?νου» και του «Μεγα?λου Ανατολικου?»- Ανδρος ο?ρθωσε το ανα?στημα? της κατα? τα τε?λη του 19ου αιω?να και μεταμορφω?θηκε σε ναυτιλιακη? δυ?- ναμη, με 40 μεγα?λα φορτηγα? πλοι?α, συμβα?λλοντας ε?τσι στη δημιουργι?α ενο?ς ισχυρου? ελληνικου? στο?λου. Στο φωτογραφικο? λευ?κωμα «Αρο?δο: Λι- μα?νια, Πορθμει?α και Βαρκα?ρηδες της Ανδρου», του επιμελητη? κ. Για?ννη Μαμα?η και του Φιλοπρο?οδου Ομι?- λου «Το Γαυ?ριο», ει?ναι συγκεντρωμε?- νη «μια επιλογη? 200 φωτογραφιω?ν, απο? συλλογη? πολυ? μεγαλυ?τερη, η οποι?α καταγρα?φει ομαδικε?ς εκδηλω?- σεις, φυσιογνωμι?ες, τοπι?α, σκα?φη», ο?πως λε?ει στον «Ε.Τ.» ο επιμελητη?ς του δι?γλωσσου (ελληνοαγγλικου?) αυτου? λευκω?ματος. Αρο?δο σημαι?νει, ο?πως μας πληροφορει? το «Λεξικο ?ημητρα?κου», «ο?ταν πλοι?ον τι πα- ραμε?νη ολι?γον ε?ξωθεν λιμε?νος η? ο?ρ- μου χωρι?ς να αγκυροβολη?σει». Ει?ναι δηλαδη? η φα?ση εκει?νη του ταξιδιου? που με?νει μετε?ωρη στο χρο?νο και η οποι?α σαγηνευ?ει τον κ. Μαμα?η, αφου? ο?πως υποστηρι?ζει ο ι?διος «αν και στο λευ?κωμα υπα?ρχει πλη?θος φωτογρα- φιω?ν, αυτε?ς που ξεχωρι?ζουν και που ανε?καθεν μου τραβου?σαν την προ- σοχη? η?ταν εκει?νες των πλοι?ων και των και?κιω?ν τα οποι?α βρι?σκονταν αρο?δο κι ο?χι εκει?να που ει?χαν η?δη αγκυροβολη?σει η? ε?φευγαν».

«Συνθη?κη αναμονη?ς»

Με?νουν λοιπο?ν ε?ξω απο? το λιμα?νι τα μεγα?λα κυρι?ως καρα?βια, σε μια «συνθη?κη αναμονη?ς», ο?πως την αποκαλει? ο κ. Μαμα?ης στο εξαιρε- τικο?, καλοδουλεμε?νο, α?ρτιο αισθη- τικα? αυτο? λευ?κωμα που εξε?δωσε ο Φιλοπρο?οδος Ομιλος «To Γαυ?ριο». Τε?σσερα τα λιμα?νια του νησιου?,
Χω?ρα, Κο?ρθι, Μπατσι? και Γαυ?ριο, το οποι?ο ει?ναι και το κυ?ριο λιμα?νι ακο?μη και ση?μερα. Αποτελου?ν τον καμβα? πα?νω στον οποι?ο καρα?βια, καϊ?κια και νησιω?τες ξεδιπλω?νουν την καθημερινο?τητα? τους. Σε αρκε- τα? σημει?α συγκινητικο?, καθω?ς με τη βοη?θεια της τε?χνης της φωτογραφι?- ας σταματα? ο χρο?νος, διατηρω?ντας ο?μως αναλλοι?ωτη τη γοητει?α του.
Η συλλογη? των φωτογραφιω?ν υπη?ρξε ε?ργο κοπιαστικο? και χρονο- βο?ρο. Απο? το 2008, ο επιμελητη?ς του λευκω?ματος, κ. Για?ννης Μαμα?ης, επισκεπτο?ταν τα ανδριω?τικα σπι?τια, αλλα? και εκει?να των συντοπιτω?ν του σε Αθη?να και Θεσσαλονι?κη και ζη- του?σε προ?σβαση στο φωτογραφικο? υλικο? της οικογε?νειας. Πο?ρτα πο?ρτα δηλαδη?. Φυσικα?, με?ρος της συλλο- γη?ς απαρτι?ζεται απο? ε?ργα επω?νυμα, τις φωτογραφι?ες δηλαδη? που ει?χαν τραβη?ξει ο Ανδρε?ας Εμπειρι?κος και ο Σπυ?ρος Μελετζη?ς. «Η μεγα?λη δυ- σκολι?α, ο?μως, δεν υπη?ρξε το?σο η συλλογη? ο?σο η επιλογη? και η επεξεργασι?α» λε?ει στον «Ε.Τ.» ο κ. Μα- μα?ης, επισημαι?νοντας: «?εν αρκου?σε ε?να απλο? σκανα?ρισμα. Πολλε?ς απο? τις φωτογραφι?ες αυτε?ς ει?ναι πολυ? παλιε?ς, συνεπω?ς χρεια?στηκαν ω?ρες κοπιαστικη?ς δουλεια?ς για να φτα?- σουμε τελικα? στο αποτε?λεσμα που βλε?πει ο αναγνω?στης στο λευ?κωμα». Μα?λιστα, αν και το φωτογραφικο? υλικο? που διαθε?τει ο επιμελητη?ς του «Αρο?δου» ει?ναι εξαιρετικα? πλου?σιο, ο ι?διος επε?λεξε να μην το συμπεριλα?βει ο?λο, παρα? μοναχα? ε?να μικρο? με?ρος του, ε?τσι ω?στε να δοθει? η ευκαιρι?α στις φωτογραφι?ες να «απλωθου?ν» χωρι?ς... συνωστισμο? στο χαρτι?.
«Κα?ποια στιγμη? πρε?πει να γι?νει ε?να μουσει?ο. Οι εκθε?σεις των φωτογρα- φιω?ν σε α?λλα νησια?, α?λλωστε, και το ενδιαφε?ρον που ε?δειξε ο κο?σμος αποδεικνυ?ουν την αναγκαιο?τητα για ε?να τε?τοιο ε?ργο», λε?ει ο κ. Μαμα?ης. Ο ι?διος μα?λιστα υποστηρι?ζει ο?τι τη συλλογη? «την οποι?α δεν ε?χω σκο- πο? να σταματη?σω να εμπλουτι?ζω», θα τη χαρι?σει στο Ναυτικο? Μουσει?ο Ανδρου. Με?χρι να βρει τουλα?χιστον μια πιο μο?νιμη στε?γη. ?

ΑΡΕΤΗ ΝΤΑΡΑ?ΗΜΟΥ

                    

Εγγφαφείτε για να λαμβάνετε μέσω e-mail το ενημερωτικό ηλεκτρονικό newsletter του συλλόγου μας.
Site designed by scriptnet & interneti
Site hosted by scriptnet